csdsosw
  STRONA GŁÓWNA
 


          

       

Od 1 września 2016r. do 31 maja 2018r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu będzie realizował projekt "SOSW w Sieradzu jako centrum szkoleniowo-doradcze z zakresu edukacji włączającej czerpiące z doświadczeń europejskich", otrzymane dofinansowanie wynosi 169 720,49zł., nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023792 - Projekt "Mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Potrzeba realizacji projektu wyniknęła wprost z nałożenia obowiązku na specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzenia działań wspierających przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i oddziały w planowaniu, realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów niepełnosprawnych w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do tych przedszkoli i szkół zgodnie z Rozporządzeniem MEN dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Aby wyjść naprzeciw stawianym przed nami wymaganiom niezbędne jest odbycie szkoleń zagranicznych w krajach realizujących edukację włączającą uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Celem projektu jest więc wypracowanie odpowiednich rozwiązań, dobrych praktyk i wdrożenie zaobserwowanych zmian pod kątem rozwoju edukacji włączającej na przykładzie Europy. Po odbyciu 5 zagranicznych szkoleń stworzony zostanie "profil" europejskiego nauczyciela edukacji włączającej oraz uruchomione zostanie centrum edukacyjno-doradcze dla pozostałych placówek regionu. Realizacja projektu umożliwi jego uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie nowej wiedzy podczas szkoleń odbywanych za granicą. Warto podkreślić, że uczestnicy szkoleń zdobytą wiedzą i doświadczeniem podzielą się z pracownikami placówki, rodzicami, uczniami i z przedstawicielami kadry edukacyjnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. A zaobserwowane i wypracowane rozwiązania wdrożą do swojej codziennej praktyki nauczycielskiej.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (2 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=